/ Obračun delovnega časa

Imejte vpogled v vse vidike delovnega procesa, tako na nivoju organizacije, oddelka, pa tudi posameznega zaposlenega!

Orodja v aplikaciji plandela.si vam omogočajo podrobno analizo opravljenega dela, odsotnosti, dodatkov in drugih značilnosti delovnega procesa. Z nekaj kliki lahko prikažete povzetke in časovne trende po oddelkih in zaposlenih za poljubna časovna obdobja. Vas zanima, koliko nadur je bilo opravljeno vsak mesec v preteklem letu? Koliko plačnih dodatkov je bilo obračunanih? Kakšen delež zaposlenih je bil na bolniškem in letnem dopustu? Nič lažjega! Podatki so vam na voljo v trenutku, za poljubno časovno obdobje, tudi za več let v preteklost!

analysis-aggegations-sections
Za prikaz povzetkov najprej izberemo podatke za prikaz (rdeče), način prikaza povzetkov (zeleno). Povzetki po timih in zaposlenih se prikažejo v glavnem oknu (vijolično).

Orodja za prikaz povzetkov se nahajajo v sklopu Analiza. V stranskem meniju izberemo time, vrsto podatkov za prikaz (opravila, urnike, prostore, odsotnosti, dodatke in ostale obračunske kategorije), časovno obdobje podatkov in pa način združevanja podatkov. Podatke lahko namreč prikažemo za celotno časovno obdobje ali pa združeno po posameznem dnevu, tednu, mesecu ali letu. Slednje je še posebej koristno, če nas zanimajo časovni trendi določenih karakteristik delovnega procesa (npr. kako se spreminja delež dopustov in bolniških odsotnosti po mesecih v letu). V orodni vrstici izberemo način prikaza podatkov. Podatke lahko prikažemo tabelarično ali pa v obliki grafikona. Izberemo tudi vrednosti, ki bodo prikazane v tabeli oz. na grafu: skupno trajanje, število ponovitev, delež trajanja napram trajanju vseh opravil (in odsotnosti) ali pa delež trajanja v okviru izbranih podatkov.

V tabelaričnem prikazu lahko podatke tudi enostavno kopiramo v poljuben program za obdelavo podatkov (npr. Excel), kar omogoča enostavno nadaljnjo analizo podatkov. Prilagojen prikaz povzetkov je na voljo tudi v sklopu Razpored, ki vam omogoča hiter prikaz povzetkov tekom izdelave in urejanja delovnih razporedov.

V nadaljevanju je prikazanih nekaj tipičnih primerov uporabe povzetkov, ki hkrati tudi demonstrirajo nabor funkcionalnosti za analizo v aplikaciji plandela.si.

Prikaz časovnih trendov za odsotnosti

Vas zanima v katerih mesecih je na bolniškem dopustu največ zaposlenih? Kdaj največ zaposlenih vzame letni dopust? Kakšen delež vseh obračunanih ur predstavlja letni dopust v preteklih letih? Odgovori na dana vprašanja vam lahko pomagajo pri kadrovskih odločitvah in načrtovanju delovnega procesa v prihodnje, hitro pa vam pokažejo tudi potencialne probleme znotraj posameznih oddelkov (npr. vztrajno naraščanje deleža bolniških na posameznem oddelku lahko kaže na preobremenjenost delavcev ali pa na slabe odnose v kolektivu).

odsotnosti-time
Časovni trendi posameznih odsotnosti za celotno organizacijo. a Delež bolniških odsotnosti napram celotni delovni obremenitvi zaposlenih po mesecih v letu. b Delež letnega dopusta po tednih v letu. c Delež letnega dopusta po letih za zadnjih nekaj let.

Deleži opravljenih izmen

Določeni urniki, delovišča in dela se razlikujejo med seboj, tako po zahtevnosti kot tudi priljubljenosti med zaposlenimi. Vendar pa morajo biti za nemoten potek dela vse izmene ustrezno popolnjene.

V prikazu povzetkov lahko enostavno preverite, kakšen delež delovnih ur je bil opravljen za določen urnik ali delovišče, tako na nivoju celotnih oddelkov kot tudi primerjalno med posameznimi zaposlenimi znotraj oddelka. Tako lahko poskrbite, da bodo obremenitve zaposlenih uravnotežene.

delez-izmen-1
Deleži oddelanih izmen po mesecih in za celotno obdobje. a Deleži oddelanih urnikov za celotni oddelek in primerjava po posameznih zaposlenih. b Deleži oddelanih ur na različnih deloviščih za celotni oddelek in primerjava po posameznih zaposlenih.

Obračunani plačni dodatki

Različni plačni dodatki v veliki meri vplivajo na stroške dela, hkrati pa so tudi pokazatelj morebitnih težav v delovnem procesu; če npr. vsota izplačanih dodatkov za neprekinjen delovni čas vztrajno raste iz meseca v mesec, je to morebitni znak, da je določen oddelek kadrovsko podhranjen, saj zaposleni ne morejo izpolnjevati vseh delovnih nalog v okviru redne delovne obveznosti.

Povzetke o plačnih dodatkih lahko pregledujete tudi za prihodnje obdobje, takoj ko imate izdelan osnutek delovnega razporeda — še preden je le-ta na voljo zaposlenim. Tako lahko izdelan razpored ustrezno prilagodite in se izognete morebitnim nepotrebnim stroškom zaradi neoptimalnega razporeda.

dodatki-1
Delež različnih plačnih dodatkov prikazan z grafikonom: a po oddelkih, b mesečno za posamezen oddelek in c v obliki tabele.